Sollunari


Ingres Saturna w znak Wagi

 

 

Ingres Saturna w znak Wagi nastąpił 21 lipca 2010 roku - według obserwatora ziemskiego. Jeżeli ustalimy hipotetycznie, że obserwator ów znajdował się w tym dniu w Warszawie, to miał szanse odnotować moment tego ingresu na około godz. 17:13 czasu warszawskiego. Saturn -według tych obserwacji- będzie przebywał w znaku Wagi do 5 października 2012 roku do godz 22:31 czasu warszawskiego.

 

Środowiskiem naturalnym przejawiania się energii Saturna w znaku Wagi, jest związek partnerski, grupa społeczna, środowisko ludzkie, w którym ważne są więzi natury formalnej lub nieformalna przynależność do związku. Pod wpływem tej energii wielu z nas będzie dążyło do uzyskania akceptacji wybranej przez siebie grupy, będzie czyniło starania o pasowanie go na rycerza, o nadanie mu stosownego tytułu czy o inny rodzaj uznania i legitymizacji. W zamian za umożliwienie „wstąpienia w szeregi członków" konieczne będzie zobowiązanie się do pełnienia różnych obowiązków na rzecz innych. O jakiego rodzaju przynależność do struktury może tu chodzić? Niektórzy zdecydują się na małżeństwo lub zawarcie innej umowy z partnerem, np. spółki cywilnej (co czasem jest jednym i tym samym). To może być również np. członkostwo w partii politycznej, w radzie adwokackiej, w radzie sołeckiej czy w kole gospodyń wiejskich, także w zespole artystycznym, klubie miłośników albo stowarzyszeniu wielbicieli. Negatywnym przejawem wchodzenia w związki z innymi ludźmi - natury nieformalnej - może być „towarzystwo wzajemnej adoracji" czy „grupa nacisku", różne koterie i zgrupowania prześmiewczo-plotkarskie a w skrajnych przypadkach... przynależność do związku przestępczego.

 

Saturn w znaku Wagi jest wywyższony, czyli zgodnie z tradycją astrologiczną jest to analogia dojrzałego polityka lub doradcy, dostojnego mędrca czy dyplomaty. Wywyższenie niesie również ryzyko „przedobrzenia" i nadmiar dobrej cechy może łatwo zamienić się w wadę.

Wiele zależy od konkretnych zapisów w rysunku horoskopu, ale przykładowo:  jeżeli w horoskopie natalnym (danej osoby) Saturn jest niekorzystnie aspektowany przez tzw. malefiki, to dyplomatą może być równie dobrze lizus, karierowicz, osoba dbająca tylko o własne korzyści, uzyskująca je serwilizmem względem osób na stanowisku, w stosunku do ludzi z autorytetem lub mogących „coś załatwić". Trzeba wykazać się prawdziwą mądrością, aby nie ulec takiemu działaniu. Nawet wówczas, gdy rozszyfrujemy intencje takiej osoby, potrzeba będzie wiele taktu i dyplomacji, aby zachować asertywność, nie hodując sobie jednocześnie mściwego i zawistnego wroga, plotkującego i oczerniającego nas przed innymi. Doświadczenie uczy, że pomimo sprytu życiowego można nie dostrzec w porę „oszusta matrymonialnego" czy innego dorobkiewicza i ulec jego pięknym i potoczystym pochwałom. Jak działa emanacja energii Saturna w Wadze w takiej sytuacji? Może spowodować rozczarowanie ludźmi i dystans socjopatyczny. W rezultacie Saturn pracujący do tej pory na rzecz innych odejdzie gdzieś w odosobnienie. To będzie przegrana Saturna w Wadze, ale krótkotrwała, gdyż jego miejsce jest wśród innych. Odosobnienie jest naturalne znakowi Koziorożca ale nie znakowi społecznej Wagi, toteż Saturn w Wadze (po odejściu i krótkim okresie samotności) będzie po pewnym czasie zdobywał inne gremia. Ten, kto przegra z Saturnem będzie zmuszony odejść albo zostanie wykluczony z partii, porzucony przez partnera, oddzielony od ziarna jako plewy, chyba że w ostatniej chwili przyjmie regulamin postępowania w związku, ustanowiony przez Saturna.

 

Bez względu na to, czy energia Saturna w Wadze będzie służyć społeczności ludzkiej czy też jej szkodzić, to zawsze będzie dotyczyła kariery lub działań jednostki (Saturn) i reakcji partnera lub społeczności (Waga) na to działanie.

Przy pozytywnych przejawach tej energii partner lub środowisko życzliwie i rozsądnie podejdzie do naszych nowych znajomości, działań lub zobowiązań, które na siebie weźmiemy w związku z karierą bądź przynależnością do zbiorowości. Jednostka zaś nie będzie kierowała się egoistycznym pędem ku zaistnieniu z pokrzywdzeniem innych. Przy niekorzystnych przejawach energii Saturna w Wadze inni ludzie a przede wszystkim partner życiowy będzie przeszkodą dla naszych planów współuczestniczenia bądź nowych wyzwań zawodowych. Możemy doświadczyć sprzeciwu, ostrej krytyki i nawet nie jest wykluczone, że postawione zostanie ultimatum, zmuszające nas do dokonania trudnego wyboru, pomiędzy miejscem w społeczności a związkiem. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest jak zwykle złoty środek.

 

Analogie astrologiczne Saturna w Wadze, z podziałem na dekanaty i dwady:

Saturn w dekanacie Wagi:

Dwada : Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

Okres: 21 lipca 2010 do 19 października 2010r. W tym dekanacie Saturn będzie „przebywał” najkrócej oraz wyłącznie w biegu prostym.

Analogie- pozytywnie:

respektowanie umów, porozumień, dotrzymywanie zobowiązań, branie na siebie nowych obowiązków w związku partnerskim lub w małżeństwie w tym zawieranie małżeństwa; wyrozumiałość dla partnera oraz uznanie jego prawa do bycia osobą społeczną; tworzenie struktur organizacyjnych: partii, zespołów, gremiów, stowarzyszeń; objęcie nowej funkcji w strukturze lub zacieśnianie więzi (w tym prawnych) z grupą społeczną , np. zostanie członkiem organizacji, przyjęcie do stowarzyszenia zawodowego; awans zawodowy w tym utworzenie firmy usługowej; ułatwienia w karierze politycznej, społecznej, artystycznej, np. napisanie książki; uznanie i szacunek ze strony innych ludzi; wygrane procesy sądowe; zwiększone dochody np. na skutek awansu zawodowego bądź rozwoju firmy;

skojarzenia: złoty środek

postawa: aplikant na sprawiedliwego sędziego

kariera rozumiana jako: należyte wykonywanie swoich obowiązków dla wspólnego dobra;

małżeństwo rozumiane jako: związek dwojga wspierających się ludzi czyli związek na dobre i na złe

Analogie- negatywnie:

problemy małżeńskie z powodu zdrady, spraw finansowych, na skutek choroby lub zmian fizjologicznych związanych z wiekiem, z powodu kariery; zazdrość partnera o kontakty z innymi bądź o sukces towarzyski; przypadkowe kontakty erotyczne jako forma odwetu na partnerze; skandale ; mezalianse; małżeństwo z chęci zysku; rozwiązywanie umów w tym rozwody, straty finansowe z tym związane: konieczność wcześniejszej spłaty kredytu, alimenty, podział majątku, intercyza, licytacja nieruchomości; zahamowanie kariery artystycznej np. na skutek zawiści otoczenia, braku środków finansowych; brak stabilizacji finansowej; rozwiązania siłowe w kontaktach z otoczeniem; przymus podporządkowania się zwyczajom, normom, opinii środowiska lub sprzeciw wobec takich zachowań; izolacja środowiskowa, samotność na skutek wykluczenia ze środowiska i ostracyzm społeczny;

skojarzenia: kto nie z Mieciem tego zmieciem; sprzedać się za miskę soczewicy; równać w dół;

postawa: lisek chytrusek; poseł kusibaba; syn marnotrawny;

kariera rozumiana jako: wykorzystywanie innych dla własnej korzyści i przyjemności zmysłowej; małżeństwo rozumiane jako: źródło korzyści finansowych, prestiżowych bądź jako lek na starość

 

Saturn w dekanacie Wodnika:

Dwada: Wodnik, Ryby, Baran, Byk

Okres: od 19 października 2010r. do 12 października 2011r.

W okresie tym Saturn będzie znajdował się:

w biegu stacjonarnym: od 25.01.2011r. godz. 9:32 do 28.01.2011r. godz. 4:46 czasu warszawskiego; od 12.06.2011r. godz. 6:26 do 15.06. 2011r. godz. 5:26 czasu warszawskiego;

w biegu retrogradacyjnym: od 28.01.2011r. godz. 4: 47 do 12.06.2011r. godz. 6:25 czasu warszawskiego;

 

Analogie - pozytywnie:

rozwój pasji badawczej i związany z tym rozwój kariery, wyróżnienie w środowisku naukowym, granty naukowe, objęcie stanowiska w placówce naukowej; wyjazd służbowy na placówkę zagraniczną; założenie firmy internetowej; podróże z przyjaciółmi, zacieśnianie więzi przyjacielskich i poznawanie nowych przyjaciół; udział w zjazdach, zgromadzeniach naukowych, zdobywanie nowych zagranicznych rynków zbytu; równowaga pomiędzy rewolucją a rozsądkiem;

skojarzenia: łączenie przyjemnego z pożytecznym;

postawa: organizator i uczestnik sympozjów naukowych;

kariera rozumiana jako: rozwijanie pasji poznawczej;

małżeństwo rozumiane jako: partnerstwo na drodze rozwoju

Analogie -  negatywnie:

przymus uwolnienia się od ograniczeń i niechęć do układów towarzyskich; brak kontaktów towarzyskich, ucieczka przed zobowiązaniami względem przyjaciół, strata przyjaciół; alienacja środowiskowa i pustelnictwo; nieudana transakcja i zerwanie współpracy ze znaną firmą zagraniczną; stawianie zbyt dużych wymagań partnerowi, cenzorowanie ludzkich uzdolnień, niechęć do partnera z powodu jego kariery lub zmiany poglądów, awansu i rozwoju; ucieczka na wolność i zmiana zapatrywań dotyczących samorozwoju; pakowanie się w „dziwaczne” układy towarzyskie, które zamiast rozwoju i korzyści przynoszą uzależnienie i zniewolenie finansowe, mentalne bądź organizacyjne; deprecjacja w środowisku,

skojarzenia: truteń; ręka rękę myje;

postawa: jestem wyjątkowy i wszyscy powinni to docenić albo kamikadze;

kariera rozumiana jako: uwolnienie się od zobowiązań względem wspólnoty i jednoczesne domaganie się świadczeń od innych;

małżeństwo rozumiane jako: ustępstwo na rzecz otoczenia lub wynik skomplikowanego układu towarzyskiego

 

Saturn w dekanacie Bliźniąt:

Dwada: Bliźnięta, Rak, Lew, Panna

Okres: od 12 października 2011r. do 5 października 2012r.

W okresie dekanatu Bliźniąt Saturn będzie znajdował się:

w biegu stacjonarnym:

6.02.2012r. godz.17:13 do 9.02.2012r. godz. 12:58;

24.06. 2012r. od g.9:47 do 27.06.2012r. godz. 10: 04;

w biegu retrogradacyjnym:

9.02.2012r. godz 12:59 do 24.06.2012r. godz. 9:46

Analogie - pozytywnie:

dojrzały stosunek do innych; odpowiedzialność za otoczenie, rodzeństwo, rodzinę; poświęcenie i opieka nad chorym członkiem rodziny; porozumienie emocjonalne z partnerem, zacieśnienie więzi z sąsiadami, z miejscem zamieszkania; wzrost autorytetu w zbiorowości ludzkiej; wzrost popularności; rozwój kariery dzięki wstawiennictwu innej osoby; załatwianie spraw urzędowych za innych w drodze pomocy społecznej, sąsiedzkiej, rodzinnej; osiągnięcie równowagi psychicznej;

skojarzenia: porozumienie ponad podziałami;

postawa: opiekun społeczny;

kariera rozumiana jako: ułatwienie kariery innym;

małżeństwo rozumiane jako:  wspólnota dusz i serc oraz jako mniejsza ale nie mniej ważna część większej struktury społecznej

Analogie - negatywnie:

oszczerstwa, plotki, zła sława, zła opinia, intrygi w pracy i w domu, po sąsiedzku i na świecie; porzucanie pracy, zwolnienia w tym grupowe; przeprowadzka na gorsze warunki socjalne; praca wymagająca stałych wyjazdów; problemy w pracy na skutek stałej absencji; rozpad rodziny; ostracyzm rodzinny; problemy w rodzinie na skutek nieobecności;

skojarzenia: rozdziobią nas kruki i wrony;

postawa: zrzęda albo intrygantka, plotkara, pasożyt społeczny;

kariera rozumiana jako: deprecjonowanie innych, przez co własne niedoskonałości są mniej jaskrawe i można liczyć na wywyższenie;

małżeństwo rozumiane jako: niechciany obowiązek; droga do wywyższenia i awansu społecznego; praktyczne rozwiązanie na starość, kiedy potrzebna będzie opieka

 

Kalendarium niekorzystnych aspektów Saturna z malefikami (ze wskazaniem eklips solarnych i lunarnych):

Dekanat I Wagi od 21 lipca 2010r. do 19 października 2010r.:

 • Kwinkunks (orba 4 stopnie) Saturn w Wadze- Neptun w Wodniku będzie działać od 8 sierpnia do 14 sierpnia 2010r.;
 • Koniunkcja (orba 10 stopni) Saturn w Wadze- Mars w Wadze, która oddziaływała w chwili ingresu Saturna w znak Wagi i utrzyma się do 19 sierpnia 2010r.;
 • Do 23 września 2010r. utrzyma się aktywny obecnie półkrzyż z Plutonem w Koziorożcu na jego wierzchołku, w którym to półkrzyżu Saturn w Wadze będzie w opozycji do koniunkcji Jowisz - Uran;
 • Półtorakwadratura (orba 2 stopnie) Saturn- Neptun od 12 października 2010r. do 13 listopada 2010r. - od 19 października już w dekanacie Wodnika;
 •  

  Dekanat II Wodnika, od 19 października 2010r. do 12 października 2011r.:

 • Kwadratura (orba 6 stopni) Saturn- Mars w Koziorożcu - od 20 grudnia 2010r. do 7 stycznia 2011r. (w trakcie trwania tego aspektu nastąpi zaćmienie Księżyca 21.12.2010r. oraz zaćmienie Słońca 4.01.2011r.);
 • Półtorakwadratura (orb 2 stopnie) Saturn- Mars w Wodniku w koniunkcji z Neptunem w Wodniku - od 22 lutego 2011r. do 26 lutego 2011r.
 • Półtorakwadratura (orb 2 stopnie) Saturn-Neptun w Wodniku - od 6 marca 2011r. do 11 kwietnia 2011r.
 • Opozycja (orba 7 stopni) Saturn- Jowisz w Baranie (ingres Jowisza w znak Barana 22 stycznia 2011r.) - od 6 marca 2011r. do 22 kwietnia 2011r.
 • Kwadratura (orba 6 stopni) Saturn-Pluton w Koziorożcu - od 27 marca 2011r. do 1 sierpnia 2011r.
 • W dniu 15 maja 2011r. utworzy się opozycja (orba 8 stopni) Saturn- Uran w Baranie (aktywna do 31 lipca 2011r.), co w powiązaniu z nadal aktywną kwadraturą Saturn-Pluton skonfiguruje się w półkrzyż z Plutonem na wierzchołku półkrzyża.W czasie trwania tego aspektu nastąpi zaćmienie Słońca 1 czerwca 2011r. a w dniu 15 czerwca 2011r. zaćmienie Księżyca, po czym ponownie zaćmienie Słońca w dniu 1 lipca 2011r. Podczas zaćmienia w dniu 1 lipca wspomniany półkrzyż zmodyfikuje się w Wielki Krzyż ze Światłami w znaku Raka.
 • Opozycja (orba 8 stopni) Saturn- Mars w Baranie - od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2011r.
 • Kwinkunks (orba 5 stopni) Saturn- Mars w Byku - od 18 maja 2011r. do 30 maja 2011r.
 • Kwinkunks (orba 5 stopni) Saturn- Jowisz  w Byku (ingres Jowisza w znak Byka 4 czerwca 2011r.) - od 7 lipca 2011r. do 2 września 2011r.
 • Półtorakwadratura ( orb 2 stopnie) Saturn - Neptun w Rybach (ingres Neptuna do Ryb 4 kwietnia 2011r.)- od 9 sierpnia 2011r. do 8 września 2011r.
 • Kwadratura (orba 7 stopni) Saturn - Mars w Raku - od 13 sierpnia 2011r. do 7 września 2011r.
 •  

  Dekanat III Bliźniąt, od 12 października 2011r. do 5 października 2012r.:

 • Opozycja (orba 8 stopni) Saturn - Jowisz w Byku- od 21 listopada 2011r. do 29 lutego 2012r. (rok przestępny). Zaćmienie Słońca:  25 listopada 2011r.;
 • Kwinkunks (orba 4 stopnie) Saturn - Uran w Baranie - od 2 grudnia do 9 marca 2012r.
 • Kwinkunks (orba 5 stopni) Saturn - Jowisz w Byku - od 1 maja 2012r. 31 maja 2012r. Zaćmienie Słońca 21 maja 2012r.
 • Zaćmienie Księżyca 4 czerwca 2012r.
 • Półtorakwadratura (orba 2 stopnie) Saturn - Jowisz w Byku - od 9 lipca 2012r. do 6 sierpnia 2012r.
 • Koniunkcja (orba 10 stopni) Saturn - Mars w Wadze - od 28 lipca 2012r. do 2 września 2012r.
 •  

   

  Powyższe uwagi mogą służyć pomocą w określeniu ogólnych tendencji przejawiania się energii Saturna w trakcie jego drogi przez znak Wagi. Wskazując na ważniejsze aspekty tego tranzytu, nie odniosłam się do aspektów z planetami o krótkich cyklach, gdyż przekroczyłoby to rozmiar tego artykułu. Podkreślając niekorzystne, maleficzne relacje Saturna chodziło mi o zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia. Z tych samych względów pominęłam korzystne aspekty Saturna, np. z Neptunem w III dekanacie Wagi. Trzeba pamiętać, że oceniając i przewidując możliwe przejawy tej energii należy wziąć pod uwagę całość horoskopu tranzytowego, a w nim popatrzeć m.in. na wzajemne relacje Saturna ze Światłami a także z Wenus, która jest władczynią Saturna w Wadze. Warto obserwować, co dzieje się w domach horoskopowych oraz w znakach Zodiaku władanych przez Saturna i Wenus. Ale przede wszystkim nie należy zapominać o horoskopie urodzeniowym człowieka, który jest kanwą wszelkich tranzytów i na jego siatce należy rozpinać wszelkie przemieszczenia planet i ich cykle, w tym tranzyt Saturna przez znak Wagi.

   

  6 sierpnia 2010r.

  ©tekst i zdjęcia Krystyna Daca

  zdjęcie 1- małżeństwo na całe życie /fot. Meksyk 2010

  zdjęcie 2 - dojrzałe piękno /fot. Indie Płd.2009  << więcej artykułów dotyczących Saturna


  << powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
  Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
  Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
  Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
  ZAMKNIJ
  Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.