Sollunari


Neptun w Rybach
Inspiracje i inspiratorzy

  

Analogii energii Neptuna w Rybach jest multum. Proponuję w poniższym tekście zwrócić uwagę na kilka z nich i przyjrzeć się Neptunowi jako zdolności do inspirowania innych a także sposobom wykorzystywania własnej i cudzej kreatywności.

Ryby jako znak zmienny wskazują, że przyczyną wszelkich przejawień energii tego znaku jest potrzeba zmiany. Przeciwny do Ryb znak Panny każe te zmiany generować i postrzegać u innych ludzi a nadto wzorować się na nich. Przyjmowanie wyglądu, cech osobniczych innych zwierząt lub otoczenia nosi nazwę mimetyzmu. Umiejętności te potrzebne są zwierzętom do przeżycia, stanowią środek obrony lub ułatwiają zdobycie pożywienia. W środowisku ludzkim umiejętność przystosowania się również spełnia taką rolę ale my wypracowaliśmy znacznie bardziej skomplikowane mechanizmy obronne, wspomagające przetrwanie a to głównie za sprawą tzw. inteligencji wyższej. Dzięki niej możemy rzeczywistość postrzegać w wymiarze duchowym. Duchowe naśladownictwo i wzorowanie się na otoczeniu a także inwencja twórcza związane są z pojęciami inspiracji i inspirowania.

Inspiracja (łac. inspiratio) to:

 • natchnienie, zapał twórczy
 • wpływ wywierany na kogoś lub pobierany od kogoś
 • podsuwanie myśli, sugestia
 • impuls
 • Inspirator to:

 • osoba inspirująca kogoś, dająca impuls do czegoś
 • animator, motor, nowator, spiritus movens
 • przywódca duchowy, sprawca moralny
 • autor, twórca
 • Inspiracja może być artystyczna, religijna, ideowa, twórcza. Zazwyczaj inspirują osoby znane, ludzie którzy czegoś dokonali, osiągnęli sukces, ich dzieło (jakiekolwiek by nie było) wzbudza podziw czy uznanie. Na nich najczęściej wzorujemy się i ich naśladujemy. Idole zachęcają, pobudzają do działania, dają bodźce. Dobrze jest, kiedy idol, wzór lub przywódca duchowy jest godny tego, aby przystosowywać do niego swoje działanie, twórczość czy poglądy. Problem powstaje, gdy inspirator prezentuje wzorce wątpliwej wartości albo gdy ten, który go naśladuje robi to w zaślepieniu (np. fan) lub z niskich pobudek (np. plagiator, złodziej pomysłów). Jeżeli inspirator jest odzwierciedleniem dobra i cnót wszelakich to imitowanie jego drogi życiowej jest chwalebne. Natomiast kiedy dzieło naśladowcy (np. utwór) imituje oryginał to już mówimy o podróbce, falsyfikacie, co oczywiście jest naganną postacią wzorowania się, sprzecznym z prawem korzystaniem z inspiracji i z osoby inspiratora. Nie ma również mowy o natchnieniu czy działaniach twórczych, jeżeli naśladowca kradnie cudze pomysły. Wytłumaczeniem dla takich działań nie jest trudna sytuacja materialna imitatora ani osoba inspiratora, pomimo iż wydaje się on być (Neptun w Rybach) wyjątkowym altruistą i naiwniakiem.

  ÷

  Inspirować czyli zachęcać i dawać bodziec do działania będzie nie tylko Neptun w Rybach ale także Jowisz –jako współwładca Ryb.

   

  Neptun jako inspirator jest zazwyczaj tym:

 • który świadomie i celowo nie ujawnia się i stoi w tle (np. przywódca duchowy, który świadczy posługę na rzecz innych i kierunkuje ich działanie) albo tym
 • który jest pomijany przez innych jako twórca, autor, pomysłodawca i o tym nie wie (np. ofiara plagiatora).
 •  

  Jowisz jako inspirator zazwyczaj jest:

 • bardziej widoczny, jawnie i publicznie inspiruje innych i robi to pod własnym nazwiskiem i zgodnie z zasadami (np. przez publikację swoich utworów) albo jest
 • nakłaniającym do konkretnego zachowania, także jawnie ale w sprzeczności z prawem, z zasadami moralnymi, z etyką (np. namawiając do rozruchów społecznych, do kradzieży praw autorskich, do plagiatu).
 •  

  Obie planety będą działać razem, ale w społeczności ludzkiej wpływ Jowisza będzie bardziej widoczny. Jowisz przez 14 lat pobytu Neptuna w Rybach przejdzie cały 12 –letni cykl po ekliptyce i zdąży rozpocząć nowy.

  ÷

  Neptun w Rybach a pozycja Jowisza w znakach

   

  Neptun a Jowisz w Baranie

  Inspiratorzy to osoby energiczne, odważne, prymusi, przywódcy, wodzowie, wojownicy, osoby prymitywne, bezczelne, agresywne, pieniacze sądowi, obrońcy krzyża, krzyżowcy, kibole, konkwistadorzy, zadymiarze;

  Inspiracje – wzorowanie się na innych ale chodzi o własny rozwój, własne zadania, własne zwycięstwo, własny popęd; hucpa, naśladownictwo na wydrę, na chama, na rympał, z poduszczenia, z prowokacji, przez kradzież pomysłów;

  Neptun a Jowisz w Byku

  Inspiratorzy to twórcy, autorzy utworów, autorzy pomysłów, właściciele dóbr, finansiści, osoby zamożne, sponsorzy, przywódcy partyjni, przywódcy środowisk społecznych, osoby interesowne, idące na łatwiznę, złodzieje praw autorskich, społeczne trutnie;

  Inspiracje – bodźcem do działania jest cudzy stan posiadania, umiejętność korzystania z okazji; naśladuje się sybarytów, cudze nałogi, które sprawiają przyjemność, cudze ideologie z powodu braku własnych; wykorzystuje się podatność na sugestie innych dla autoreklamy, działanie dla korzyści, wzajemne poplecznictwo, lenistwo i bezczelne przywłaszczanie cudzych dokonań;

  Neptun a Jowisz w Bliźniętach

  Inspiratorzy to ludzie mediów, literaci, pośrednicy, doradcy, uczniowie, koledzy, rodzeństwo, osoby nieszczere, krętacze, oszuści, dwulicowcy, plotkarze;

  Inspiracje – asumptem do działania jest informacja, najczęściej medialna lub przez kogoś podsunięta, przekazana; gromadzenie takich informacji; publikowanie własnych dzieł na skutek naśladownictwa innych; publikacje cudzych dzieł pod własnym nazwiskiem, cynizm, sarkazm, krytyka cudzych utworów i dokonań posiłkując się osobami trzecimi;

  Neptun a Jowisz w Raku

  Inspiratorzy to ludzie spokrewnieni, nadmiernie uczynni, ofiarni, wrażliwi na niedolę innych, rodziny, kraju albo osoby, które potrafią wykorzystać te cechy wśród słabszych od siebie, branie na litość;

  Inspiracje – inspirować będzie cudza wrażliwość, dokonanie artystyczne, dom, rodzina; naśladownictwo innych w budowie domu, w zakładaniu rodziny; kontakt z naturą, wpływanie na innych przy pomocy haseł narodowościowych, powołując się i odwołując się do odwagi cywilnej i patriotyzmu, wzywanie do czynów ofiarnych i poświęcania się dla innych; agitacja na rzecz ofiar, działanie pod publiczkę przy postawie „matki” lub „ojca” narodu;

  Neptun a Jowisz w Lwie

  Inspiratorzy to nauczyciele, politycy, doradcy, mecenasi; ludzie dobrzy i wspaniałomyślni, znani z działalności charytatywnej ale także pyszałki, faryzeusze, przekupni sędziowie, celebryci, nuworysze; pompatyczne chwalipięty, ludzie zadufani w sobie, protekcjonalnie pouczający maluczkich;

  Inspiracje – działalność charytatywna jako ofiara dla potrzebujących, pomoc innym w uzyskaniu lepszej pozycji społecznej, sprawiedliwość społeczna; windowanie się na koszt sponsora, małpowanie póz i ról społecznych establishmentu; podatność na wpływ elit rządzących; dowartościowywanie się cudzymi poglądami, przypisywanie sobie zasług i dokonań;

  Neptun a Jowisz w Pannie

  Inspiratorzy to osoby pilne i staranne, przestrzegające regulaminów i zasad postępowania; księgowi, prawnicy, urzędnicy i doradcy; osoby namawiające do konkretnego sposobu postępowania, wskazujące na sposoby i metody; podżegacze, asekuranci, konformiści, wystraszeni wyznawcy i wykonawcy cudzych idei;

  Inspiracje – stanowić będą przyczynek do działania odtwórczego, do realizacji cudzych pomysłów, do ich wykorzystywania w pracy; kreatywność biorcy; zagarnianie cudzej pracy i dokonań; nadawanie praktycznej formy obcej ideologii; powielanie cudzych metod postępowania; krytyka innych dla dowartościowania się;

  Neptun a Jowisz w Wadze

  Inspiratorzy to ludzie korzystnie usytuowani społecznie; politycy; prawnicy, artyści; osoby mające tzw. znajomości; osoby popularne i powszechnie poważane, także niezdecydowane, bezwolne, polegające na cudzej popularności, kochające wygodę i blichtr, pozerzy;

  Inspiracje – idealizowanie prawa, przynależności do struktury, towarzystwa, grupy znajomych, wywyższenie społeczne przez zajmowane stanowisko; wpływy pochodzić będą z wyższych sfer, z dobrego towarzystwa; naśladowanie konsumpcyjnego stylu życia, hołdowanie dążeniom do osiągnięcia wysokiej i lukratywnej posady, do zawarcia korzystnego mariażu; duże znaczenie przypisywane będą politycznym układom, dobrej prezencji społecznej;

  Neptun a Jowisz w Skorpionie

  Inspiratorzy to osoby o magnetyzującej osobowości, silnej psychice, hipnotyzującej charyzmie, świadomi swojego oddziaływania na innych; umiejący przekazać innym swoją wizję i ideologię; magiczne wpływy i nie dającą się określić i wytłumaczyć siła wyrazu; mistycy, wodzowie, przywódcy polityczni, terroryści, tyrani, hegemoni, psychopaci, fałszywi prorocy, przywódcy sekt;

  Inspiracje – wzorowanie się na silnych, dominujących jednostkach, impulsem jest siła fizyczna, przemoc, władza, seks; naśladownictwo działań bezprawnych, agresywnych i zbrojnych; imitowanie cudzej siły, nadrabianie słabej psychiki tężyzną fizyczną albo psychodelicznym wizerunkiem; przyjmowanie pozy siłacza, macho, wzorowanie się na znanych przestępcach;

  Neptun a Jowisz w Strzelcu

  Inspiratorzy to prawnicy, ludzie etyczni, religijni, cudzoziemcy, podróżnicy, ludzie wykształceni, duchowni, o zdecydowanych poglądach i szerokich horyzontach intelektualnych; także faryzeusze, ludzie małej wiary, sprzedawczyki, powierzchowni ćwierćinteligenci; dewoci religijni, ryzykanci, ludzie uzależnieni od hazardu;

  Inspiracje- upodabnianie się do nauczyciela, trenera, guru; przyjmowanie cudzych przekonań, postaw, zasad moralnych za swoje; imitowanie i przyjmowanie obcych zwyczajów i obyczajów narodowych; fanatyczne kwestionowanie cudzej wiedzy, religii, pochodzenia, narodowości; uleganie fałszywym prorokom, samozwańczym wodzom

  Neptun a Jowisz w Koziorożcu

  Inspiratorzy to purpuraci, sprawujący wysokie urzędy państwowe lub w organizacjach kościelnych; konserwatyści, radykałowie, polityczna konserwa, osoby kostyczne, skrajnie surowe, zbyt zdyscyplinowane, mający poddańczy stosunek do struktury państwowej, administracji; wielbiące ograniczenie, zakazy i restrykcje i dorabiający do swojego zachowania odpowiednią – skrajnie wymagającą ideologię;

  Inspiracje – poszanowanie dla tradycji i ustalonych wieloletnich norm postępowania; wszelkie odstępstwa od reguł i zasad uznawane są za świętokradztwo, apostazję; naśladownictwo osób na stanowisku, podszywanie się pod cudzy autorytet, posługiwanie się fałszywym dowodem osobistym, przypisywanie sobie zasług, fałszowanie tytułów i dyplomów dot. profesjonalnych uprawnień zawodowych nadawanych urzędowo;

  Neptun a Jowisz w Wodniku

  Inspiratorzy to ludzie oryginalni, fascynujący odmiennością, bardzo kreatywni twórcy, naukowcy, geniusze; także dziwacy, osoby niezrównoważone, nadpobudliwi odmieńcy, rewolucyjni agitatorzy; reakcjoniści, rewolucjoniści, zdrajcy, odstępcy, nieadekwatni i niekompatybilni społecznie outsiderzy;

  Inspiracje – ideologia burzenia starego porządku i zastępowania go nowym; wrażliwość i wyczulenie na nowoczesność i postępowość; przesadne nadzieje na specjalne traktowanie; ideologia wyróżnienia się; religia Internetu, bożek facebooka, uświęcanie nowoczesnych form komunikowania; religijne praktyki przez Internet; idealizowanie obcych kultur, cudzego dorobku naukowego; podrabianie i przywłaszczanie sobie cudzych wynalazków, technologii, pomysłów;

  Neptun a Jowisz w Rybach

  Inspiratorzy to lekarze i pracownicy służby zdrowia, artyści, wizjonerzy, duchowni, osoby skłonne do ofiarowania się i posługi, altruiści, działacze charytatywni, woluntariusze, misjonarze, ezoterycy; także osoby uzależnione, zagubione, błędni rycerze , osoby nawiedzone, szaleńcy, schizofrenicy, psychopaci, fanatycy religijni, oszuści, fałszerze, plagiatorzy;

  Inspiracje – doznawanie iluminacji, stanu oświecenia; intuicyjne wglądy; utożsamianie się z osobą znaną (fanatyk, fan), stany nawiedzenia, uwiedzenia, postrzegania pozazmysłowego;  sprowadzanie na złą drogę, ogłaszanie się świętym, prorokiem, głoszenie cudów, religijne uniesienia; wzywanie na świętą wojnę.

   

  28 lutego 2012r.

  ©tekst Krystyna Daca

  ©zdjęcie Bogusz Daca

   

   

   

   

   

   

     << więcej artykułów dotyczących Neptuna


  << powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
  Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
  Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
  Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
  ZAMKNIJ
  Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.